Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji został powołany Uchwałą nr 31/86 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1986 roku w sprawie utworzenia Międzyresortowego Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego, zmienioną w 1994 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04 października 1994 roku w sprawie reorganizacji Międzyresortowego Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego poprzez nadanie nazwy: Instytut Technologii Eksploatacji (Dz. U. nr 109 z 1994 r. poz. 518).
 

Podstawy prawne działania ŁUKASIEWICZ – ITeE:

- Ustawa z dn. 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 618);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 02 listopada 2004 r. w sprawie nadania Instytutowi Technologii Eksploatacji w Radomiu statusu państwowego instytutu badawczego – Dz. U. z 2004 r. nr 247 poz. 2474;

- statut uchwalony przez Radę Naukową ITeE-PIB i zatwierdzony przez Ministra Rozwoju i Finansów dn. 25 maj 2017 r.;   

- Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 355 z dn. 27 grudnia 2016 r.;

- Regulamin Pracy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 214 z dn. 29 lutego 2008 r.;

- Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Instytutu Technologii Eksploatacji zawarty dn. 15 marca 2011 r., wpisany do Rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy dn. 17 maja 2011 r. pod nr U-MCCXVIII.