1. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych oraz programowanie i realizacja doskonalenia zawodowego w obszarach budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, inżynierii materiałowej, technologii wytwarzania i pedagogiki pracy, ukierunkowanych na wspomaganie zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej, w tym prac wynikających z realizacji programów wieloletnich i strategicznych, a także przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce i upowszechnianie wyników tych prac (PKD 72.19.Z, PKD 72.20.Z, PKD 72.11.Z).

2. Zakres działania Instytutu obejmuje w szczególności:
1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z obszarów budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej i technologii wytwarzania, dotyczących:

a) modelowania mechanizmów i struktur transformacji wiedzy i transferu technologii do gospodarki, metodyki badań empirycznych, prognozowania rozwoju mechanizmów i struktur innowacyjnych,

 
b) inżynierii systemów, tribologii, inżynierii warstwy wierzchniej, płynów eksploatacyjnych, diagnostyki, mechatroniki, metrologii, informatyki oraz ustawicznej edukacji zawodowej,
 
 
c) innowacyjności produktów oraz procesów wytwarzania i eksploatacji, w szczególności: metod optymalizacji procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych, systemów sterowania obiektów technicznych, systemów komputerowego wspomagania procesów technologicznych i decyzyjnych, metod i urządzeń do badań materiałów i systemów technicznych, technologii warstwy wierzchniej, technologii płynów eksploatacyjnych, technologii materiałów kompozytowych,

d) systemów racjonalizacji wykorzystywania zasobów materiałowych i energetycznych w procesach wytwarzania i eksploatacji, w tym: technologii utylizacji materiałów eksploatacyjnych, recyklingu oraz technologii odnawialnych źródeł energii,
 
e) organizacyjno-technicznych systemów przeciwdziałania zagrożeniom technicznym, w tym ukierunkowanych na zapobieganie i usuwanie skutków katastrof technicznych,
 

f) ochrony środowiska, w szczególności systemów monitoringu oraz technologii zmniejszania zagrożeń i usuwania skażeń ekologicznych wynikających z eksploatacji urządzeń technicznych,
 

g) prac standaryzacyjnych i prenormatywnych w zakresie produktów, procesów i bezpieczeństwa technicznego,
 

h) metod i urządzeń do wspomagania systemów jakości w procesach wytwarzania i eksploatacji,
 

i) systemów ustawicznej edukacji zawodowej,

j) doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych.
 

2) aplikację wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowań praktycznych;

3. W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut realizuje następujące prace:

1) upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, w tym organizuje kongresy, zjazdy, konferencje, sympozja i wystawy w obszarze prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 82.30.Z),

2) wykonuje badania i analizy oraz opracowuje opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 74.90.Z),

3) opracowuje analizy i oceny dotyczące stanu i rozwoju dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, a także raporty dotyczące osiągnięć światowej nauki i techniki, w tym:
a) ekspertyzy naukowe, techniczne, ekonomiczne i organizacyjne, a także analizy i opinie dotyczące innowacyjności gospodarki w obszarze działalności Instytutu (PKD 70.22.Z),
b) doradztwo techniczne, ekonomiczne i organizacyjne (PKD 71.12.Z);
 
4) prowadzi i rozwija bazy danych związane z przedmiotem działania Instytutu (PKD 63.11.Z);

5) prowadzi działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw (PKD 74.90.Z);

6) wytwarza, w zwiazku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby (PKD 20.59.Z, PKD 25.61.Z, PKD 26.51.Z, PKD 28.99.Z);

7) opracowuje programy kształcenia, standardy kwalifikacji zawodowych i edukacyjnych oraz innowacyjne technologie kształcenia (PKD 85.60.Z);

8) prowadzi walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury (PKD 74.90.Z);

9) prowadzi działalność wydawniczą związaną z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi (PKD 58.11.Z, PKD 58.14.Z, PKD 58.19.Z).
 

 

4. Instytut prowadzi seminaria, szkolenia i kursy specjalistyczne oraz różne formy kształcenia ustawicznego dorosłych (PKD 85.59.B).

5. Instytut prowadzi również inną działalność niż wymieniona w ust. 2-4, a w szczególności:

1) działalność doświadczalno-produkcyjną w obszarze urządzeń badawczych, specjalnych urządzeń technologicznych, materiałów funkcjonalnych oraz usług w zakresie zaawansowanych technologii (PKD 25.62.Z, PKD 26.51.Z, PKD 28.29.Z);

2) działalność wydawniczą i poligraficzną, głównie w obszarze wydawnictw naukowych (PKD 58.11.Z, PKD 58.14.Z, PKD 58.19.Z, PKD 18.12.Z, PKD 18.13.Z, PKD 18.14.Z);

3) badania i analizy techniczne w obszarze prowadzonej działalności (PKD 71.20.B);

4) opracowywanie opinii i ekspertyz niemających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 74.90.Z);

5) badania bezpieczeństwa użytkowania wyrobów (PKD 71.20.B);

6) działalność w zakresie doradztwa technicznego (PKD 71.12.Z).

6. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 5, jest wydzielona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności określonej w ust. 2-4.