Majątek Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji, państwowej osoby prawnej, składa się z:
- gruntów o łącznej powierzchni 68.064 m2,
- budynków o powierzchni użytkowej 17.421 m2,
- środków trwałych, obrotowych, maszyn i urządzeń.

Powyższe grunty i budynki posiadają urządzone Księgi Wieczyste, odpowiednio:
- w Radomiu: oznaczone numerami: 452555 i 83713, przechowywane w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Radomiu;
- w Łodzi: oznaczona numerem 98204, przechowywana w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia.
 
Instytut nie posiada długów. 
Instytut nie jest udziałowcem spólek handlowych.