STRATEGIA ROZWOJU 

INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI 
- PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO w Radomiu

na lata 2014-2020


PREAMBUŁA

    Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, od swojego powstania w 1986 roku, specjalizuje się w problematyce racjonalizacji procesów wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń, bezpieczeństwa technicznego, ochrony środowiska przed skutkami działalności przemysłowej, kreowaniu innowacyjności i transferze zaawansowanych technologii do zastosowań gospodarczych, które to zagadnienia w obszarze badań, prac rozwojowych i aplikacji stanowią bazę strategii zrównoważonego rozwoju. 
Opracowanie przez kierownictwo trafnej, jak się okazało, i skutecznej prognozy kierunków kształtowania tematyki prac naukowych i badawczo-rozwojowych, i wykreowana na tej podstawie strategia rozwoju Instytutu sprawiły, że jeszcze przed przyjęciem Strategii Lizbońskiej w 2000 roku oraz późniejszych, sporządzonych na jej bazie krajowych dokumentów programowych w zakresie polityki naukowej i rozwojowej państwa, tj. już od początku lat dziewięćdziesiątych, intensywnie rozwijano kierunki działalności, które w wymienionych dokumentach uznane zostały za priorytetowe. Wiodące obszary aktywności badawczej i rozwojowej Instytutu, do których należą między innymi zaawansowane technologie inżynierii materiałowej, tribologia, systemy mechatroniczne i aparatura badawcza i testowa, technologie proekologiczne oraz podwyższanie kwalifikacji i proinnowacyjne kształtowanie kapitału ludzkiego, doskonale wpisują się również w strategie rządowe, Programy Operacyjne, Plany Strategiczny Ministerstwa Gospodarki, Strategia Rozwoju Nauki roku oraz priorytety odnowionej Strategii Lizbońskiej.
    Instytut jest nowoczesną jednostką badawczo-rozwojową ukierunkowaną na generowanie nowych, zaawansowanych technicznie rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju wykorzystywanych zarówno w formie rozwiązań aplikacyjnych w sektorze gospodarki, jak i poprzez tworzenie nowatorskich, modelowych mechanizmów i struktur transformacji wiedzy. Wysokie kwalifikacje, duża aktywność i zaangażowanie kadry Instytutu, a także odpowiadający standardom europejskim poziom prowadzonych prac badawczych i rozwojowych, przyczyniły się do uzyskania pozycji liczącego się ośrodka badawczego zarówno w krajowym środowisku naukowym, jak i za granicą, a także wiarygodnego, w pełni profesjonalnego partnera dla środowiska gospodarczego. Baza laboratoryjna Instytutu jest wyposażona w nowoczesną aparaturę badawczą, a infrastruktura techniczna spełnia wysokie wymagania, niezbędne do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na najwyższym, światowym poziomie.
    Utrzymanie osiągniętej, wysokiej pozycji naukowej i środowiskowej, a także zakładany wzrost znaczenia Instytutu w skali europejskiej wymaga jednak, w świetle postępującej dynamicznie globalizacji i związanego z tym wzrostu konkurencyjności również w sferze usług badawczych i innowacyjności, stworzenia odnowionej strategii działalności Instytutu, sformułowania dalekosiężnej wizji i misji, a także wyznaczenia podstawowych celów działalności Instytutu w perspektywie najbliższych lat. Niniejszy dokument, określa główne kierunki działalności badawczej i rozwojowej Instytutu w perspektywie do 2020 roku, z uwzględnieniem aktualnych oraz prognozowanych trendów światowych, priorytetów polityki państwa oraz Unii Europejskiej w zakresie obejmującym statutowy obszar działalności Instytutu.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu:
Strategia rozwoju ITeE-PIB na lata 2014-2020